Syn-seljerme

Dünýäde ulanylan awtoulaglaryň bahalary kadalaşýar

Pandemiýa döwründe ýüze çykan çip yetmezçiligi we üpjünçilik zynjyryndaky meseleler köp pudaklarda bolşy ýaly awtoulag bahalaryna hem täsir etdi. Bu meseleler bilen baglylykda awtoulag üpjünçiligi azaldy...

Önümçiligi awtomatlaşdyrmagyň ýurtlar üçin ähmiýeti

Önümçiligiň awtomatlaşdyrylmagy önümçilik mukdarlarynyň köpelmegine we çykdajylaryň azalmagyna, netijede, kompaniýalaryň girdejilerini artdyrmaklaryna ýardam berýär. Önümçiligiň awtomatlaşdyrylmagy bilen bu kärhanalar ýerli we global derejede bäsdeşlik mümkinçiliklerini...

Awiasiýa hyzmatlary bazarynyň iki esse ösmegine garaşylýar

“Airbus” kompaniýasynyň hünärmenleri awiasiýa hyzmatlary bazarynyň 2023-nji ýylda pandemiýadan öňki derejesine gaýdyp geljekdigini we ýakyn 20 ýylda iki esse ýokarlanjakdygyny çaklaýarlar. Häzirki wagtda bu bazaryň...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022