Makalalar

Söwda maglumat portaly barada düşünje

Türkmenistan serhetaşa söwdany ýeňilleşdirmek üçin Söwda maglumat portalyny işe girizdi. Portal Merkezi Aziýanyň bäş döwleti bolan Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan üçin aç-açan serhetaşa...

Türkmenistanda notariuslaryň borçlary haýsylar?

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 24-nji maddasyna laýyklykda notariuslar aşakda görkezilenlere borçludyrlar: şu Kanuna we kabul eden Kasamyna laýyklykda öz hünär borçlaryny ýerine ýetirmäge; hünär...
2022