Makalalar

Önümleri we işleri sertifikatlaşdyrmak boýunça hereket edýän namalar

Ýurdumyzda öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň, ýerine ýetirilýän işleriň, hyzmatlaryň hilini milli we halkara standartlaryna laýyklykda sertifikatlaşdyrmak boýunça hukuk gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän kadalaşdyryjy hukuk namalarynyň...

Türkmenistanda hususy kärhana nähili döredilýär?

Türkmenistanda ýerli hususy kärhanalaryň we daşary ýurt kompaniýalarynyň şahamçalarynyň işlerini ýöretmek Türkmenistanyň Raýat kodeksi, Türkmenistanyň “Kärhanalar hakyndaky” kanuny, Türkmenistanyň “Daşary ýurt maýa goýumlary hakyndaky” kanuny...

Işiň aýry-aýry görnüşlerine ygtyýarnamany nädip almaly?

Telekeçilik işlerinde käbir kesgitlenen işleriň görnüşlerini ýerine ýetirmek üçin degişli döwlet edarasyndan Türkmenistanyň “Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda” kanunyna laýyklykda ygtyýarnama almaklyk zerur bolup durýar. Ygtyýarnama...

Görnüşleri boýunça şertnamalaryň kesgitlemeleri

Atly we atsyz şertnamalar Atly şertnama – bu şertnama göni Raýat kodeksinde bellenendir (mysal üçin: satyn almak-satmak şertnamasy), atsyz şertnama – bu şertnamanyň göni Raýat kodeksine...

Raýat-hukuk şertnamasynyň mazmuny

Raýat-hukuk şertnamasy – bu fiziki şahsyň (fiziki şahslaryň) aralarynda ýa-da ýuridiki şahsyň (ýuridiki şahslaryň) aralarynda birek-biregiň hukuklaryny we borçlaryny bellemäge, üýtgetmäge ýa-da bes etmäge gönükdirilen...

Türkmenistanda kärhana açmak: nämeden başlamaly?

Türkmenistanda ýerli hususy kärhanalaryň we daşary ýurt kompaniýalarynyň şahamçalarynyň işleri Türkmenistanyň Raýat kodeksi, Türkmenistanyň “Kärhanalar hakyndaky” kanuny, Türkmenistanyň “Daşary ýurt maýa goýumlary hakyndaky” kanuny we...
2022