11.12.2019
28.01.2020

Gurluşyk we binagärlik ministrligi tehnika saklanýan parkyň gurluşygy boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň buýurmagynda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Yzgant obasynda 100 orunlyk tehnika saklanýan parkyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça ýerli potratçy kärhanalary saýlap almak boýunça BÄSLEŞIK yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2020-nji ýylyň 28-nji ýanwaryna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 84
Bulary hem okaň