21.09.2022
20.10.2022

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi halkara tender yglan edýär

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrligi dokma pudagynyň kärhalary üçin aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça halkara tender yglan edýär:

Lot №1 - Kaustik soda 99%

Lot №2 - Wodorod peroksidi 50%

Lot №3 - Sirke kislotasy 80%

Lot №4 - Limon kislotasy

Lot №5 - Boýaglar we goşundylar

Lot №6 – Modifisirlenen krahmal we goşundylar

Lot №7 - Tegek öndürmek üçin karton kagyz

Lot №8 - Tegek önümçiliginde ulanylýan ýelim

Lot №9 - Poliester süýümi

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen, ýazmaça arza bermeli;
  • bäsleşigiň düzgünleri we bäsleşige gatnaşmak üçin zerur resminamalaryň sanawy bilen tanyşmaly;
  • tehniki tabşyrygy almaly;
  • bäsleşige gatnaşmak üçin yzyna gaýtarmazlyk şerti bilen 345 (üç ýüz kyrk bäş) ABŞ dollar möçberinde töleg tölemeli (GBüS-i hasaba almazdan).

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap belgisi ýazmaça arza tabşyrylan mahaly habar berilýär. Bäsleşik teklipleri hasaba pul serişdeleri geçirilenden soňra serediljekdir.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 senenama günüň dowamynda kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipler kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 40-71-67

+993 12 40-71-63

Türkmenistan, Aşgabat ş., Garaşsyzlyk şaýoly, 96
Bulary hem okaň
2022