29.09.2022
03.10.2022

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy ofis tehnikasy bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy sanawda görkezilen ofis tehnikasy bilen üpjün etmek boýunça bäsleşik yglan edýär

  1. HP LaserJet MFP236d;
  2. HP LaserJet MFP135a;
  3. HP LaserJet Pro M130fn;
  4. HP LaserJet Pro M130fw;
  5. HP LaserJet Pro M428fdn.

Tendere gatnaşmak üçin “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasynyň edarasyna ýüz tutup bilersiňiz:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • Önümiň doly adyny, öndürilen ýurduny, ölçeg birligini, bir önümiň bahasyny, umumy bahasyny we üpjün ediş şertlerini görkezýän täjirçilik teklibini iberiň.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 5 (bäş) senenama günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222 6-43-66

Elektron salgysy:

b.halilulin@mail.ru

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
Bulary hem okaň
2022