01.12.2022
04.01.2023

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky suw geçirijisini çekmek boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşiginiň çäginde bölünip berlen ýer böleklerinde ekilen baglary bökdençsiz suwarmak maksady bilen täze gazylan dik guýudan çykýan suwy damjalaýyn suwaryş ulgamyna eltmek üçin suw geçirijisini çekmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary Döwlet ösüş bankyndan iş günleri sagat 9:00-dan 17:00-a çenli alyp bilerler.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 21-04-63

+993 12 21-04-42

Faks:

+993 12 21-04-43

Elektron salgysy:

osushbank@tdob.gov.tm

Aşgabat ş., Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 143
Bulary hem okaň
2022