12.01.2023
23.01.2023

Aşgabat şäher häkimligi tekerler bilen üpjün etmek boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2023-nji ýylyň 23-nji ýanwaryna çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 92-00-90

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022