02.02.2023
25.02.2023

Balkan welaýat häkimligi desgalary gurmak boýunca bäsleşik yglan edýär

Balkan welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Balkan welaýatynyň Gyzylarbat etrabynda täze, döwrebap obany gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda, gurulmaly binalaryň, desgalaryň hem-de inženerlik ulgamlarynyň gurluşygyny ýerine ýetirmek üçin, potratçyny seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Gurulmaly inženerlik ulgamlary:

1. Daşky agyz suw geçiriji ulgamy

2. Içki agyz suw geçiriji ulgamy

3. Daşky lagym ulgamy

4, Içki lagym ulgamy

5. Daşky elektrik geçiriji ulgamy

6. Içki elektrik geçiriji ulgamy

7. Daşky awtoulag ýollary

8. Içki awtoulag ýollary

9. Agyz suwuny süýjediji desga

10. Lagym suwlaryny süzüji we sorujy bekedi

11. Oba barýan hem-de obanyň içerki gaz geçiriji ulgamy

Gurulmaly medeni-jemgyýetçilik desgalary:

12. 1 sany 260 orunlyk mekdep

13. 1 sany 160 orunlyk çagalar bagy

14. Saglyk merkezi

15. Geňeşligiň binasy

16. Polisiýanyň we ýangyna garşy göreş gullugynyň edara binalary

17. 200 orunlyk medeniýet öýi

18. Seýilgäh

19. 32 sany 1 gatly, 4 otagly ýaşaýyş jaý

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

  • gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk derejesini, Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnandygy barada maglumatlary görkezmek bilen, bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça arza bermek;
  • soňky 3 ýylyň dowamynda Türkmenistanda ýerine ýetirilen gurluşyk taslamalary barada maglumat;
  • edara-kärhananyň maddy-tehniki binýady barada maglumat
  • hususy kärhanalara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinden kepilnama.

Bäsleşik teklipleri 2023-nji ýylyň 25-nji fewralyna çenli her gün sagat 9:00-dan 18:00-a çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

(+993 222) 2-01-04

(+993 222) 2-01-15

(+993 222) 2-01-16

Balkanabat şäheriniň Gurbansoltan eje şaýolunyň 14-nji ýaşaýyş jaý toplumynyň 14-nji jaýy.
Bulary hem okaň
2022