28.04.2023
05.05.2023

“Demirgazyk söwda ýoly” HJ wagtlaýyn naharhana binasyny gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

“Demirgazyk söwda ýoly” hojalyk jemgyýeti wagtlaýyn naharhana binasyny gurmak boýunça №06-ХО belgili bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly
  • bäsleşik teklibini ibermeli

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap 7 (ýedi) iş günüň dowamynda ýerli wagt bilen 18.00 çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar şu tertipde tabşyrylýar: ýerli kompaniýalar bäsleşik tekliplerini iki bukjada ("A" – umumy we tehniki şertler we "B"- maliýe şertleri) tabşyrmaly.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär. Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri we bäsleşigе degişli anyk maglumaty görkezilen salgydan alyp bolýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222-2-07-34

Elektron salgysy:

demirgazyksovdajoly@gmail.com

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, 211 kwartal, jaý 72
Bulary hem okaň
2022