25.05.2023
05.06.2023

“Demirgazyk söwda ýoly” hojalyk jemgyýeti trikotož we nah önümleri bilen üpjün etmek boýunça tender yglan edýär

“Demirgazyk söwda ýoly” hojalyk jemgyýeti trikotaž we nah önümleri bilen üpjün etmek boýunça №08-ХО belgili tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin:

  • bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýäniň doly ady, hukuk ýagdaýy, hasaba alnan ýurdy, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip ýazmaça görnüşde arza tabşyrmaly (ofşor zolaklarda hasaba alnan ýa-da şol ýerlerde bank hasaplary bolan kompaniýalardan arzalar kabul edilmeýär);
  • bäsleşigiň tehniki talaplaryny almaly
  • bäsleşik teklibini ibermeli

Bäsleşik teklipleri iýun aýynyň 5-ne çenli kabul edilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar şu tertipde tabşyrylýar: ýerli kompaniýalar bäsleşik tekliplerini iki bukjada ("A" – umumy we tehniki şertler we "B"- maliýe şertleri) tabşyrmaly.

Bellenen möhletden giç tabşyrylan bäsleşik teklipleri kabul edilmeýär. Bäsleşige gatnaşmagyň şertleri we bäsleşigе degişli anyk maglumaty görkezilen salgydan alyp bolýar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 222-2-07-34

Elektron salgysy:

demirgazyksovdajoly@gmail.com

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, 211 kwartal, jaý 72
Bulary hem okaň
2022