07.06.2023
18.07.2023

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi täze kazyýet binalaryny gurmak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Ýokary kazyýetiniň buýurmasy esasynda şu täze edara binalaryny gurmak boýunça tender yglan edýär:

  • Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäher kazyýetiniň, Bereket etrap kazyýetiniň;
  • Mary welaýatynyň Mary şäher kazyýetiniň täze edara binalaryny gurmak.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 18-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-46-64

+993 12 44-46-77

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022