16.06.2023
23.06.2023

Türkmenistanyň Merkezi banky suw çüwdürimini düýpli abatlamak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenistanyň Merkezi banky Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrunda ýerleşýän 81-nji ýaşaýyş jaýynyň öň tarapyndaky banka degişli bolan suw çüwdüriminde düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek we zerur bolan enjamlary satyn almak boýunça açyk görnüşli bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň teklipleri şu ýylyň 23-nji iýunyna çenli aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 38-10-27

+993 12 38-15-25

+993 12 38-14-27

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022