20.06.2023
30.06.2023

Çuansin buraw inženerçilik kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy awto şaýlary satyn almak boýunça tender yglan edýär

Hytaýyň CNPC kompaniýasynyň ýanyndaky jogapkärçiligi çäkli Çuansin buraw inženerçilik kompaniýasynyň Türkmenistandaky şahamçasy awto şaýlary satyn almak boýunça №WZ-ZJCG-20230513-02 tender yglan edýär

Tendere gatnaşmak üçin gyzyklanma bildirýän kompaniýalar aşakdaky resminamalary tabşyrmaly:

  • tenderiň adyny we nomerini görkezmek bilen arza;
  • ähli gerekli tender işlerini ýerine ýetirmek hukugy boýunça ygtyýarlandyrylan wekiliň ynanç haty;
  • kompaniýanyň doly adyny, onuň hukuk ýagdaýyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini, esaslandyryjy we ygtyýar hatlarynyň nusgalaryny görkezmek bilen tendere gatnaşyjy barada gysgaça maglumat;
  • soňky üç ýylyň içinde iş tejribesi barada maglumat.

Arzalar we beýleki talap edilýän resminamalar bildiriş çap edilen gününden başlap 10 (on) iş güni sagat 18.00 çenli ýazmaça görnüşde kabul edilýär.

Elektron salgysy:

ccdcttender@mail.ru

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 65 25-09-90 (Bekgenowa Mähri)

(9533) 44-52-00

Türkmenistan, Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly 553/3
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022