20.09.2023
02.10.2023

GH we GÝJHF-niň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin merkezi suw sorujylaryny satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý jemgyýetleriň Halkara Federasiýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sebitleýin merkezi “ECV 10-63-150” we “ECV 10-65-65” kysymly suw sorujylaryny satyn almak we olary jemgyýetiň Aşgabatdaky edara binasyna gowşurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar şu aşakdaky salgylara geçip, bäsleşigiň tehniki talaplary bilen tanşyp bilerler:

ECV 10-63-150 suw sorujysy

ECV 10-65-65 suw sorujysy

Bäsleşige gatnaşmak üçin hasaba alyş (registrasion) blankasyny dolduryň we arzaňyz bilen bilelikde Tajikistan.Bidsreceiving@ifrc.org elektron salgysyna 02.10.2023 ýerli wagt bilen 10:00 çenli iberiň.

Bäsleşigiň netijeleri 2023-nji ýylyň 9-njy oktýabrynda belli bolar. Netijelere görä potratçy bilen şernama baglaşylar.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 64 22-22-10

Bulary hem okaň
2022