12.10.2023
18.10.2023

Aşgabat şäher häkimligi köprüleriň ýapgytlaryny bezemek boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Arçabil şaýolunyň Köpetdag şaýoly we Bekrewe köçeleriniň çatryklarynda ýerleşýän köprüleriň ýapgytlaryny bezemek işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap seçip almak boýunça bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Bäsleşik teklipleri şu ýylyň 18-nji oktýabryna çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 92-56-24

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17 nji jaýy
Bulary hem okaň
2022