12.10.2023
28.10.2023

Türkmenbaşy şäher häkimligi ýaşaýyş jaýlaryny gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär

Türkmenbaşy şäher häkimligi şäheriň Saparow köçesinde karz serişdeleriniň hasabyna Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Balkan welaýatynyň Polisiýa müdirliginiň işgärleri üçin 2 sany 4 gatly 24 öýli ýaşaýyş jaýlarynyň taslamasyny işläp taýýarlamak we gurmak boýunça potratçylary seçip-saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin degişli resminamalary Türkmenbaşy şäher häkimliginiň binagärlik we şähergurluşyk bölüminden alyp bilersiňiz.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilen gününden soňra, 15 (on bäş) iş gününiň dowamynda ýapyk bukjalarda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

(+993 243) 5-22-29

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheri
Bulary hem okaň
2022