01.12.2023
30.12.2023

“Senagat” PTB-y halkara audit barlagyny geçirmek boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň “Senagat” paýdarlar täjirçilik banky 2023-nji ýyl boýunça halkara standartlara laýyklykda düzülen maliýe hasabatlarynyň halkara auditini geçirmek boýunça halkara tender yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar we guramalar, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalary çagyrylýar.

Bäsleşik teklipleri bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 günüň dowamynda görkezilen salgy boýunça kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 12 44-44-82

+993 12 44-44-84

Elektron salgysy:

info@senagatbank.com.tm

Aşgabat ş. Çandybil şaýoly, 129
Bulary hem okaň
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022