Türkmen energiýa serişdeleriniň Gyrgyzystana eksporty maslahatlaşyldy

Türkmen energiýa serişdeleriniň Gyrgyzystana eksporty maslahatlaşyldy
Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow we Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow (Surat: Gyrgyzystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy)

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda Gyrgyzystanyň Prezidenti Sadyr Žaparow bilen duşuşyk geçirdi. Duşuşykda türkmen tebigy gazynyň we elektrik energiýasynyň Gyrgyzystana iberilmegi maslahatlaşyldy. Bu barada Gyrgyzystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy habar berýär. 

Prezidentleriň gepleşigi Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň 3-nji konsultatiw duşuşygynyň çäginde geçirildi.

Duşuşygyň dowamynda iki döwletiň Baştutanlary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň birnäçe meselelerini, şeýle hem söwda we ykdysady gatnaşyklary, Türkmenistandan Gyrgyzystana tebigy gazyň we elektrik energiýasynyň eksportyny we syýahatçylygy ösdürmek ýaly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Taraplar Prezident Sadyr Žaparowyň Türkmenistana eden resmi iş saparynyň dowamynda gazanylan şertnamalaryň ýerine ýetirilişine hem seretdiler.

Prezident Sadyr Žaparow Gyrgyzystanyň ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de güýçlendirmek we ösdürmek, şeýle hem halkara guramalaryň arasyndaky gatnaşyklaryň çäginde ähli çäreleri görmäge taýýardygyny tassyklady.

Gyrgyzystanyň Baştutany energiýa, söwda, ulag, üstaşyr, şeýle hem häzirki wagtda ýüze çykýan kynçylyklara garşy durmak ýaly meseleleriň köpçülikleýin pikir alyşmagy we çözgüt gözlemegi talap edýändigini aýtdy.

Gepleşikleriň ahyrynda Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň Prezidentleri geljekki gatnaşyklar üçin bilelikdäki meýilnamalary beýan etdiler we dürli ugurlarda özara peýdaly hyzmatdaşlyklary çuňlaşdyrmaga taýýardyklaryny bellediler.

(Suratlar: Gyrgyzystanyň Prezidentiniň metbugat gullugy)

2022