Maryda "Turkish Airlines" we "Turkish Cargo" kompaniýalarynyň hyzmatlary ýola goýuldy

Maryda "Turkish Airlines" we "Turkish Cargo" kompaniýalarynyň hyzmatlary ýola goýuldy
Täze wekilhana Mary şäheriniň Bagtyýarlyk köçesiniň 52 “A” jaýynyň 1-nji gatynda ýerleşýär.

Mary şäherinde penşenbe güni “Turkish Airlines” we “Turkish Cargo” kompaniýalarynyň resmi agenti bolup çykyş edýän “Halkara syýahat” hususy kärhanasy bilen “Dünýä Ulag Hyzmatlary” hojalyk jemgyýetiniň bilelikdäki wekilhanasy açyldy.

Täze wekilhana Mary şäheriniň Bagtyýarlyk köçesiniň 52 “A” jaýynyň 1-nji gatynda ýerleşýär.

“Dünýä Ulag Hyzmatlary” kärhanasy “Asia Sky Express” (ASE) kompaniýasy bilen hyzmatdaş bolup, olar bilelikde dürli görnüşli kiçi göwrümli ýükleri we resminamalary 230-dan gowrak ýurda eltip bermek hyzmatyny amala aşyrýar. “Dünýä Ulag Hyzmatlary” kompaniýasy müşderilere “gapydan-gapa” hyzmatyny, ýükleriň howa arkaly daşamalaryny, ýükleriň ygtybarly gaplama hyzmatyny, gümrük taýdan resmileşdirmek, maslahat bermek, sanly ulgam arkaly ýükleri yzarlamak we şahsy goşlary daşamak hyzmatlaryny hödürleýär.

Kompaniýanyň esasy aýratynlyklary tizlik, ygtybarlylyk, açyklyk bolup, ýükler iberilýän ýurduna görä 5-10 günüň dowamynda görkezilen salga gowşurylýar. Kompaniýanyň üsti bilen müşderiler 30 kilograma çenli gyssagly ýüklerini we resminamalaryny ugradyp bilerler.

“Halkara syýahat” kärhanasy daşary ýurtly jahankeşdeler we ýerli ilat üçin daşary ýurda we Türkmenistanyň çägine syýahatlary hem-de gezelençleri gurnaýar. Kompaniýa ýol-ulag petekleri satyn almak, myhmanhanalar bilen üpjün etmek, gezelençleri gurnamak, wiza we beýleki syýahatçylyk hyzmatlary amala aşyrýar.

Duşenbe güni Aşgabat şäherinde “Halkara syýahat” hususy kärhanasy bilen “Dünýä Ulag Hyzmatlary” hojalyk jemgyýetiniň bilelikdäki edarasy açyldy.

“Dünýä Ulag Hyzmatlary” hojalyk jemgyýeti we “Halkara syýahat” hususy kärhanasynyň Mary şäherindäki wekilhanasy bilen habarlaşmak üçin:

Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

+993 (522) 7-00-85

+993 65 65-85-65

Elektron salgysy: dunyaulaghyzmatlary.mary@gmail.com

Instagram: @halkarasyyahat

2022