Multimediýa

Aşgabadyň arçalary ak possuna bürendi

Sişenbe güni ýagan gar türkmen paýtagtyny ak reňke büredi. Gyşyň bu pursatyndan peýdalanmak isleýän dürli ýaşdaky adamlar gar oýnamaga hem-de garda gezelenç etmäge çykdylar. Aşgabadyň seýilgähleri,...

Türkmen telekeçileri Russiýada halkara sergä gatnaşýarlar

Türkmen telekeçileri Russiýanyň paýtagty Moskwada dowam edýän “PRODEXPO 2020” sergisine gatnaşýarlar. Duşenbe güni öz işine başlan şu ýylky halkara sergide Türkmenistandan “Altyn Ýunus” we “Parahat” hususy kärhanalary...

Aşgabat täze ýylyň bosagasynda

Sanlyja sagatlardan bütin dünýä senenamasynda üýtgeşik, owadan 2020 sanlar peýda bolar. Türkmen paýtagtynda täze ýyl şadyýan garşy alynýar. Milli äheňler bilen bezelen seýilgähleri häzirki günlerde juda...

Aşgabatda güýz

Noýabryň, has takygy, güýzüň gyşa birigýän sepgidinde türkmen paýtagtyndaky peýzažlarda adamlaryň gündelik durmuşy bilen paslyň sazlaşygyny görmek bolýar. Agaçlaryň gyşa taýýarlanýan günlerinde hereketleriň hem äheňdeş gopýandygy...
2022