Multimediýa

Aşgabatda güýz

Noýabryň, has takygy, güýzüň gyşa birigýän sepgidinde türkmen paýtagtyndaky peýzažlarda adamlaryň gündelik durmuşy bilen paslyň sazlaşygyny görmek bolýar. Agaçlaryň gyşa taýýarlanýan günlerinde hereketleriň hem äheňdeş gopýandygy...

Aşgabatda neşir önümleriniň halkara sergisi geçirildi

Aşgabat şäherinde “Kitap – hyzmatdaşlygyň we ösüşiň ýoly” atly neşir önümleriniň XIII halkara kitap sergi-ýarmarkasyna we ylmy maslahatyna hususy pudagyň wekilleri hem işjeň gatnaşdy. 5-6-njy noýabrda...

Tebigy gaz durnukly energiýa geçmek üçin "köpri" bolar

Türkmenistanyň Söwda senagat edarasynda “Türkmenistanyň nebiti we gazy – 2019” atly 24-nji halkara maslahaty öz işine başlady. Açylyşda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň orunbasary Myratgeldi Meredow çykyş etdi....

Senagat pudagyna bagyşlanan sergide dokma ugry agdyklyk edýär

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda “Türkmenistanyň senagat pudaklarynyň ösüşiniň esasy ugurlary” atly halkara sergisi sişenbe güni öz işine başlady. Sergide ýerli senagat pudagynyň döwlete degişli önümçilik ugurlary...

Aşgabatda GDA-nyň baş diplomatlary duşuşdy

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde penşenbe güni Garaşsyz Döwletler Arkalaşygynyň Daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredowyň başlyklyk etmeginde geçirilen mejlise...
2022