Aşgabatda “Kids EKSPO: ähli zat çagalar üçin” halkara sergi-ýarmarka geçiriler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Aşgabatda “Kids EKSPO: ähli zat çagalar üçin” halkara sergi-ýarmarka geçiriler
“Saglygy goraýyş, bilim we sport Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe” atly halkara sergi, 2023-nji ýylyň 10-njy oktýabry, Aşgabat, Türkmenistan

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda şu ýylyň 19 — 22-nji awgusty aralygynda “Kids EKSPO: ähli zat çagalar üçin” atly halkara sergi-ýarmarka geçiriler.

Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda we dokma toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Batyr Atdaýew penşenbe güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde ýurtda halkara sergileri guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi.

Wise-premýer sergi-ýarmarkada Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň önüm öndürijileriniň çagalar, mekdep okuwçylary, talyplar üçin niýetlenen ýokary hilli, ekologik taýdan arassa önümleriniň, okuw esbaplarynyň, elektron harytlarynyň hödürleniljekdigini aýtdy.

Şunuň bilen birlikde, bu pudakda iş alyp barýan kompaniýalaryň tejribe alyşmagy, çagalar üçin dürli ugurlarda ussatlyk sapaklarynyň guralmagy, innowasion işläp taýýarlamalar, täzelikler bilen tanyşdyrylmagy meýilleşdirilýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow “Türkmenistanyň halkara sergi işiniň 2024-2025-nji ýyllar üçin Konsepsiýasyna” laýyklykda, ýurtda sergi-ýarmarka işini ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýändigini belledi we bu halkara sergi-ýarmarkasyny guramak baradaky teklibi goldap, degişli işleri geçirmegi tabşyrdy.

Şeýle hem Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde 2024-nji ýylyň 24-25-nji maýynda Söwda-senagat edarasynda “Ak şäherim Aşgabat” atly XXIII köpugurly halkara sergi geçiriler.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022