Türkmenistanda ýurduň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenilýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistanda ýurduň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň güni bellenilýär
Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň binasy, Aşgabat, Türkmenistan

Türkmen halky şenbe güni Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Döwlet baýdagynyň gününi belleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Döwlet baýdagynyň güni bilen tüýs ýürekden gutlady. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty anna güni habar berdi.

“Baýramlarymyzyň baýramlara, toýlarymyzyň toýlara ulaşýan “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda hem, däp bolşy ýaly, bu baýram mynasybetli geçiriljek dabaralaryň Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň ösüşler ýoly bilen beýik geljege tarap ynamly öňe barýan mähriban halkymyzda ýatdan çykmajak buýsançly duýgulary döretjekdigine berk ynanýaryn” diýip, Türkmenistanyň döwlet Baştutany gutlag hatynda belleýär.

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow ýurduň Konstitusiýasynyň we Döwlet baýdagynyň gününe bagyşlanylan ylmy-amaly maslahatlaryň, aýdym-sazly çykyşlaryň, Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Konstitusiýa binasynda we durky täzelenen Baş baýdak meýdançasynda, Arkadag şäheriniň, welaýat merkezleriniň hem-de “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynyň Baş baýdak meýdançalarynda ýaýbaňlandyryljak baý many-mazmunly baýramçylyk çäreleriniň ýurduň watansöýüjilini we dostlugyny, agzybirligini hem-de rowaçlyklaryny giňden dabaralandyrýandygyny aýtdy. 

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň hem-de Döwlet baýdagynyň güni mynasybetli Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde we ähli welaýatlarynda aýdym-sazly dabaralar, medeni-jemgyýetçilik çäreler geçirilýär.

2022