Bişkek türkmen gaz tranziti taslamasyny işjeňleşdirmek isleýär

BT
Bişkek türkmen gaz tranziti taslamasyny işjeňleşdirmek isleýär
“Ýangyç we energiýa pudagy hem-de maýa goýumlar boýunça Türkmenistanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak möhüm ähmiýete eýedir” diýip, Žeenbekow aýtdy.

Bişkege Türkmenistan – Gyrgyzystan – Hytaý gaz geçirijisiniň gurluşygyny çaltlaşdyrmak gerek diýip, Gyrgyzystanyň Prezidenti Sooronbaý Žeenbekow 14-nji martda Bişkekde geçirilen duşuşykda nygtady.

“Ýangyç we energiýa pudagy hem-de maýa goýumlar boýunça Türkmenistanyň mümkinçiliklerinden peýdalanmak möhüm ähmiýete eýedir” diýip, Žeenbekow Gyrgyzystanyň daşary ýurtlarda işleýän diplomatlary bilen geçiren duşuşygynda eden beýanatynda belledi. 

“Biz Türkmenistan – Gyrgyzystan – Hytaý gaz geçirijisiniň gurluşygy boýunça işleri çaltaşdyrmalydyrys” diýip, Žeenbekow aýtdy. Ol Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisiniň dördünji şahasyny göz öňünde tutýar. D şahasy hökmünde hem tanalýan bu gaz geçiriji Özbegistanyň, Gyrgyzystanyň we Täjigistanyň üstünden geçmeli.

D gaz geçiriji şahasynyň ýyllyk kuwwaty 25 milliard kubmetrden gowrak bolar. Onuň gurluşygy tamamlanandan soň, Türkmenistanyň Hytaýa eksport edýän tebigy gazynyň möçberi ýyllyk 65 milliard kubmetre barabar bolar.

Türkmenistan – Hytaý gaz geçirijisi Merkezi Aziýanyň esasy gaz eksport ugrudyr. Häzirki döwürde bu ugur üç şahadan (A, B we C) ybarat bolup, olar tebigy gazy Türkmenistan-Özbegistan serhedinden Özbegistanyň we Gazagystanyň üsti bilen Hytaýa akdyrýar. Bu gaz geçirijiniň umumy uzynlygy 9,000 kilometre barabar bolup, ol dünýä boýunça iň uly gaz geçiriji taslamalaryň biridir.  

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022