Türkmen zergärleri döwrüň trendlerine laýyk şaý-sepleri taýýarlaýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmen zergärleri döwrüň trendlerine laýyk şaý-sepleri taýýarlaýar
Gymmat bahaly daşlar zawody geçen ýylyň dowamynda 60 görnüşden gowrak altyn we kümüş önümlerini taýýarlady.

Türkmenabat şäherindäki “Türkmenaltyn” zawodynyň zergärleri geçen ýylyň dowamynda gymmat bahaly metallardan dürli görnüşli şaý-sepleriň we sowgatlyk önümleriň 9 million manatlygyny öndürdi.

Gymmat bahaly daşlar zawody geçen ýylyň dowamynda 60 görnüşden gowrak altyn we kümüş önümlerini, şol sanda milli öwüşginli önümleri öndürdi. Häzirki wagtda kärhananyň önümleriniň görnüşi 3 müňden geçýär.

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň Gymmat bahaly metallar we gymmat bahaly daşlar baradaky komitetiniň Türkmenabatdaky “Türkmenaltyn” zawodynda döwlet buýurmalaryna we müşderileriň isleglerine görä häzirki zaman hem köne nusgalar boýunça altyndan we kümüşden dürli görnüşli şaý-sepler ýasalýar.

1984-nji ýylda açylan kärhananyň hünärmenleri öňdebaryjy trendleri we gyzyl önümler bazaryndaky ýagdaýy öwrenýärler hem-de alyjylaryň talaplaryny ýokary derejede kanagatlandyrmak üçin olaryň isleg bildirýän önümlerini seljerýärler.