“Nacero” ABŞ-da $3 milliardlyk gazdan benzin öndürýän ikinji zawody gurmakçy

BIZNES TÜRKMENISTAN
“Nacero” ABŞ-da $3 milliardlyk gazdan benzin öndürýän ikinji zawody gurmakçy
“Haldor Topsoe” kompaniýasynyň TIGAS tehnologiýasy ilkinji gezek Ahal GTG zawodynda ornaşdyryldy.

ABŞ-da ýerleşýän benzin öndüriji kärhana bolan “Nacero” Türkmenistandaky gazdan benzin öndürýän zawodda (GTG) ilkinji gezek ulanylan “Haldor Topsoe”-iň TIGAS tehnologiýasyny ulanyp, Arizona ştatynda 3 milliard dollarlyk GTG zawodyny gurar.

Daniýanyň “Haldor Topsoe” kompaniýasy penşenbe güni ýaýradan metbugat beýanatynda “"Nacero" kompaniýasy Arizona ştatynyň Kasa-Grand şäherinde gündelik 35 müň barrele çenli taýýar benzin öndürmek üçin göz öňünde tutulýan zawody gurnamak we ygtyýarnama almak üçin şertnama baglaşdy” diýip aýdylýar.

“Topsoe” beýanatynda “2019-njy ýylyň maý aýynda dünýäde ilkinji gezek TIGAS tehnologiýasy ulanylan ýeke-täk zawod Türkmenistanda her gün 15,500 barrel benzin öndürmäge başlady” diýip belleýär. “Bu dünýädäki gazdan benzin öndürýän ýeke-täk iri zawoddyr”.

Daniýanyň kompaniýasy TIGAS benzininiň kükürtsizdigini, bahasynyň elýeterdigini hem-de awtoulaglaryň adaty benzini aňsatlyk bilen çalşyp biljekdigini ýazýar we “TIGAS prosesinde howpsuz ýagdaýda çykarylýan we ýakylýan tebigy gazyň uly möçberi ulanylýar” diýip belleýär.

“Nacero”-nyň baş direktory Jeý MakKenna: “"Nacero" çig nebitden däl-de, tebigy gazdan ekologiýa taýdan arassa benzin öndürmek arkaly sürüjilere awtoulaglaryndan ýüz öwürmezlige we şol bir wagtyň özünde ekologiýa kömek eder” diýip belledi.

Şeýle hem “Topsoe” kompaniýasy “Nacero”-nyň bäsdeş tehnologiýalary doly öwrenenden soň TIGAS-y saýlandygyny belläp, TIGAS tehnologiýasynyň senagat taýdan subut edilendigini we kompaniýa tarapyndan mundan beýläk hem goldanýandygyny aýtdy.

“Haldor Topsoe”-iň ýerine ýetiriji wise-prezidenti Kim Knudsen “"Nacero"-nyň Arizonadaky benzin önümçiligini we iş ýerlerini dowam etdirmek baradaky ägirt uly meýilnamasynda TIGAS tehnologiýasyny saýlandygyna buýsanýarys” diýip belledi.

“Haldor Topsoe” dünýäde tebigy gazdan benzin almak üçin tehnologiýany öndürýän ýeke-täk kompaniýadyr. Senagat derejesinde TIGAS tehnologiýasy ilkinji gezek Türkmenistanda ornaşdyryldy.

2022