Daşoguzda tut agaçlary we pile önümçiligi artar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Daşoguzda tut agaçlary we pile önümçiligi artar
Tut agaçlaryny ösdürip ýetişdirmegiň esasy maksady Türkmenistanda pile önümçiligini artdyrmakdyr.

Daşoguz welaýatynda şu ýyl 500 müň tut nahallaryny oturtmak meýilleşdirilýär. Bu görkeziji geçen ýyla garanyňda birnäçe esse köpdür.

Oturdylmagy meýilleşdirilýän tut nahallarynyň onlarça müňi 21-nji martda oturdyldy. Welaýatyň ähli etraplarynda tut nahallaryny oturtmak üçin goşmaça ýerler bölünip berildi.

Tut agaçlaryny ösdürip ýetişdirmegiň esasy maksady ýurtda pile önümçiligini artdyrmakdyr. Şu ýyl welaýatda 500 tonna pile öndürmek göz öňünde tutulýar, ýagny geçen ýyla garanyňda 15 tonna köpdür.

Ýüpek önümçiligi demirgazyk welaýatynyň oba hojalyk pudagynyň esasy ugurlarynyň biri bolup, bu welaýatda tut meýdanlarynyň tutýan meýdany 1,950 gektara barabardyr.

Welaýatyň Görogly, Gurbansoltan eje we S.A.Nyýazow etraplary ýüpek gurçuklaryny ösdürip ýetişdirmekde öňdebaryjylar diýilip hasaplanýar.

Türkmenistanda ýüpek önümçiligi tut agaçlarynyň ösdürilip ýetişdirilmegi bilen başlanýar. Agaçlar ýetişenden soň, Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň garamagyndaky “Türkmenýüpek” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti daýhanlara gurçuk tohumyny paýlaýar. 

2022