Eýranyň goňşy ýurtlar bilen söwdasy serhet geçelgeleri arkaly dowam edýär

BIZNES TÜRKMENISTAN
Eýranyň goňşy ýurtlar bilen söwdasy serhet geçelgeleri arkaly dowam edýär
Hazar deňziniň portlaryndan gündelik ulanylýan harytlaryň importy hem-de miweleriň we maňyzlaryň goňşy ýurtlara eksporty dowam edýär.

Eýranyň gümrük gullugynyň (IRICA) metbugat sekretary Seýid Rouhollah Latifi duşenbe güni Eýranyň Pakistan bilen ýene üç serhet nokadynyň doly açylandygyny mälim etdi. Bu barada Eýranyň IRNA agentligi habar berdi.

Metbugat sekretary Eýranyň Pakistan bilen söwdasynyň kadaly ýagdaýa gelendigini hem-de Eýranyň Owganystan serhedindäki Madru, Mahirud we Milak serhet geçelgeleriniň hem işjeň ulanylýandygyny belledi.

Latifiniň aýtmagyna görä, söwda serhetleri açylsa-da, ýolagçy gatnatmak işleri käbir çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýar.

Latifi Türkmenistan bilen çäklere ünsi çekip, Sarahs we Inçeburun geçelgelerinden demirýol gatnawynyň hem işjeň ýagdaýda işleýändigini belledi we günüň dowamynda bu geçelgeleriň üsti bilen 90 wagon haryt geçýändigini mälim etdi.

Deňiz serhetleriniň hem açykdygyny belläp, Latifi Hazar deňziniň portlaryndan gündelik ulanylýan harytlaryň importy hem-de miweleriň we maňyzlaryň goňşy ýurtlara eksportynyň dowam edýändigini aýtdy.

“Azerbaýjan bilen demir ýol, deňiz we ýol serhetleri hem açyk” diýip, Latifi öz sözüniň üstüni ýetirdi.

Metbugat wekili Mehran serhet geçelgesiniň Yrak bilen ýeke-täk açyk gury ýer serhet geçelgesidigini we bu ýurda harytlaryň Horramshahr deňiz serhediniň üsti bilen hem eksport edilýändigini belledi.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022