Aşgabatda döwrebaplaşdyrylan çeper halyçylyk kärhanasy açylýar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Aşgabatda döwrebaplaşdyrylan çeper halyçylyk kärhanasy açylýar
Aşgabatda täze açyljak haly kärhanasynda her ýyl 1650 inedördül metr haly we haly önümlerini, şol sanda eksport üçin niýetlenen önümleri öndürmek meýilleşdirilýär.

Aşgabatda çeper halyçylyk kärhanasynyň täze binasynyň açylyşyna taýýarlyk görülýär, bu ýerde her ýyl 1650 inedördül metr haly we haly önümlerini, şol sanda eksport üçin niýetlenen önümleri öndürmek meýilleşdirilýär. Bu barada “Altyn asyr” elektron gazeti ýekşenbe güni habar berdi.

Döredijilik we önümçilik meýdançasy “Ruhabatgurluşyk” trestiniň hünärmenleri tarapyndan XX asyryň ortalarynda, 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň dikeldilen ilkinji desgalaryň birine öwrülen haly fabriginiň köne binasynyň ýerinde guruldy.

Täze binaň daşky görnüşi paýtagtyň binagärlik görnüşine laýyk gelip, onda iki ýüz halyçy zenanyň işlemegi üçin ähli şertler döredilendir. Dünýä belli bolan elde dokalan halylaryň ussahanasy müň inedördül metri eýeleýär.

Kärhananyň müdiri G.Mollaýewiň söhbetdeşlikde aýdyşy ýaly, birinji gatda haly dükany, ikinjide – sergi zaly, suratkeşleriň ussahanalary, konferensiýa zaly we dolandyryş otagy bolar. Kärhanada ýüplükleri boýamak üçin barlaghana, çig mal ammary we beýleki desgalar ýerleşdiriler.

Şeýle hem ýakyn wagtda Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda, Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrabynda, Mary welaýatynyň Baýramaly etrabynda we Lebap welaýatynyň Halaç etrabynda häzirki zaman haly kärhanalary açylar.

Haly kärhanasy öz taryhyny geçen asyryň ýigriminji ýyllarynyň başyndan alyp gaýdýar. Şol ýyl ýurduň ilkinji köpçülikleýin jemgyýetçilik haly jaýlary döredildi we birnäçe ýyldan soň Ene Kulyýewa adyndaky haly arteli Köşi obasynda işe başlady. 1947-nji ýylda paýtagtyň haly köpçülikleýin arteli döredilip, 1960-njy ýylda zawod statusyna eýe boldy.