Serdar Berdimuhamedow: söwda-ykdysady ulgamda Türkiýe biziň strategik hyzmatdaşymyzdyr

BIZNES TÜRKMENISTAN
Serdar Berdimuhamedow: söwda-ykdysady ulgamda Türkiýe biziň strategik hyzmatdaşymyzdyr
Ankara, Türkiýe

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda sişenbe güni telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow söhbetdeşligiň barşynda söwda-ykdysady ugrunda Türkiýäniň Türkmenistanyň strategik hyzmatdaşlarynyň biridigini belledi.

Şunuň bilen baglylykda, Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-türk toparyny we Işewürlik geňeşini netijeli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagyň hem-de bilelikdäki täze taslamalary durmuşa geçirmegiň guraly hökmünde ulanmagyň zerurdygy nygtaldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi.

Şeýle-de Döwlet Baştutanlary mukaddes Oraza baýramy mynasybetli birek-biregi gutlap, iki ýurduň halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Mundan başga-da, taraplar şu ýyl Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýändigini aýdyp, geçen döwürde ýurtlaryň arasynda netijeli syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklar ýola goýulandygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, ähli ugurlar boýunça netijeli hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin amatly şertleriň bardygy nygtaldy.

Türkmenistanyň hem-de Türkiýäniň ylym, bilim, medeniýet, sungat, sport ýaly ugurlardaky işjeň hyzmatdaşlygynyň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigi bellenildi. Şunuň bilen baglylykda, taraplaryň däp bolan dostlukly hyzmatdaşlygy yzygiderli ösdürmäge we ähli tagallalary hem-de başlangyçlaryny özara goldamaga hemişe taýýardygy tassyklanyldy.

Söhbetdeşligiň ahyrynda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow we Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan birek-birege berk jan saglyk hem-de jogapkärli döwlet işlerinde üstünlik, iki ýurduň doganlyk halklaryna bolsa mundan beýläk-de öňegidişlik arzuw etdiler.

Telefon arkaly söhbetdeşlik türk tarapynyň başlangyjy boýunça geçirildi.

2022