Türkmenistan bilen Özbegistan ikitaraplaýyn söwdany $2 milliarda ýetirmegi maksat edinýärler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Türkmenistan bilen Özbegistan ikitaraplaýyn söwdany $2 milliarda ýetirmegi maksat edinýärler
Taraplar iki ýurduň arasyndaky maýa goýum hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyň geljegine hem seretdiler. (Surat: Özbegistanyň Maýa goýumlar we daşary söwda ministrligi)

Özbegistanyň Premýer-ministriniň orunbasary, Maýa goýumlar we daşary söwda ministri Jamşid Hojaýew we Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda we dokma toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Batyr Atdaýew çarşenbe güni Daşkent şäherinde geçirilen duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn söwdany ýakyn wagtda 2 milliard ABŞ dollaryna çenli ýokarlandyrmaga taýýardyklaryny mälim etdiler.

Batyr Atdaýewiň duşuşygy Türkmenistanyň hökümet wekiliýetiniň Özbegistana saparynyň çäklerinde geçirildi. Bu barada Özbegistanyň Maýa goýumlar we daşary söwda ministrliginiň metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar ýurtlaryň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň durnukly ösüşine üns çekip, 2021-nji ýylda ikitaraplaýyn söwda dolanyşygynyň 67% ýokarlanandygy we 902 million ABŞ dollaryna ýetendigini bellediler. Şu ýylyň başyndan bäri bu görkeziji ýene 9% ýokarlandy. Taraplar özara söwdany ýokarlandyrmak üçin hemmetaraplaýyn çäreleri görmegiň möhümdigini aýtdylar.

Şeýle-de taraplar Söwda-ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-özbek toparynyň nobatdaky 17-nji mejlisini şu ýylyň ahyrynda geçirmegiň mümkinçiliklerine garadylar.

Taraplar iki ýurduň arasyndaky maýa goýum hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmagyň geljegine hem seretdiler. Iki ýurtda taýýar dokma, derman, gurluşyk we oba hojalygy önümçiliginde bilelikdäki taslamalary artdyrmak barada ylalaşdylar. Mundan başga-da, taraplar awtoulaglaryň we tehnikalaryň oba hojalygynyň önümçiligini guramaga, şeýle hem Türkmenistanda öý enjamlarynyň bilelikde önümçiligine başlamaga özara gyzyklanma bildirdiler.

Duşuşykda taraplar ulag-logistik gatnaşyklaryny giňeltmegiň mümkinçiliklerini, şol sanda iki ýurduň çäginden harytlaryň üstaşyr geçirilmegini höweslendirmek çärelerini, şeýle hem deňiz portlarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanyp, halkara ulag geçelgeleri arkaly synag gatnawlaryny guramak meselesini ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşygyň ahyrynda taraplar iki ýurduň arasynda köptaraplaýyn gatnaşylary giňeltmek üçin gyzyklanma bildirilýän ugurlarda hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardyklaryny mälim etdiler.

2022