Hökümetara türkmen-rus topary dekabrda Moskwada duşuşar

BIZNES TÜRKMENISTAN
Hökümetara türkmen-rus topary dekabrda Moskwada duşuşar
Sişenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşygyň dowamynda ýakynda geçiriljek mejlise taýýarlyk görmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy.

Ykdysady Hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-rus toparynyň 12-nji mejlisi 6-7-nji dekabr aralygynda Moskwada geçiriler.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredow we Russiýanyň Hökümetiniň Başlygynyň orunbasary Alekseý Owerçuk sişenbe güni Aşgabatda geçirilen duşuşygyň dowamynda ýakynda geçiriljek hökümetara türkmen-rus toparynyň 12-nji mejlisine taýýarlyk görmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Bilelikdäki toparyň 12-nji mejlisiniň çäginde dürli ugurlarda ondan gowrak ikitaraplaýyn resminamalara gol çekilmegi meýilleşdirilýär. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň resmi metbugaty habar berdi.

Taraplar maliýe we bank ulgamynda, nebit, ulag we elektroenergetika pudaklarynda, şeýle hem bilim, medeniýet, saglygy goraýyş we salgyt dolandyryş ýaly ugurlarda hyzmatdaşlygyň geljegini jikme-jik ara alyp maslahatlaşdylar.

Duşuşyga gatnaşyjylar bilim we medeniýet ugurlardaky hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşyp, ynsanperwer ulgamyndaky hyzmatdaşlygy giňeltmek maksady bilen özara hereketleri güýçlendirmegiň zerurdygyny bellediler. Şeýle hem taraplar Türkmen-Rus uniwersitetini döretmek we Aşgabatda A.S.Puşkin adyndaky rus drama teatrynyň täze binasyny gurmak boýunça taslamalaryň amala aşyrylmagynyň wajyplygyny bellediler.

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin sentýabr aýynda Russiýanyň Türkmenistan bilen söwda dolanyşygyny artdyrmak isleýändigini aýtdy. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky söwda dolanyşygy 2021-nji ýylda 865 million ABŞ dollaryna deň boldy. Ýurtlaryň arasyndaky söwda dolanyşygy 2022-nji ýylyň ilkinji bäş aýynda 278 million ABŞ dollaryna barabar bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 18% artdy.

2022