Aşgabatda türkmen-rus işewürlik maslahaty geçiriler

BIZNES TÜRKMENISTAN
Aşgabatda türkmen-rus işewürlik maslahaty geçiriler
Aşgabatda geçiriljek forumyň çäginde iki ýurduň işewür geňeşleriniň bilelikdäki duşuşygy hem geçiriler.

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde 19-20-nji ýanwar aralygynda türkmen-rus işewürlik maslahaty geçiriler.

Işewürlik maslahaty Russiýa bilen Türkmenistanyň işewür toparlarynyň we guramalarynyň arasynda söwda-ykdysady hem-de senagat hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak maksady bilen geçiriler. Bu barada Russiýanyň Söwda-senagat edarasy habar berdi.

Aşgabatda geçiriljek forumyň çäginde iki ýurduň işewür geňeşleriniň bilelikdäki duşuşygy hem geçiriler

Işewürlik maslahaty mejlisleri ulag-logistika, senagat, bilim, sanly ulgam we iki ýurduň kompaniýalarynyň arasyndaky beýleki ugurlar boýunça rus-türkmen hyzmatdaşlygynyň meselelerine gönükdiriler.

Mundan başga-da, işewürlik forumynyň ilkinji gününde senagata mahsus bolan B2B ýygnaklary geçiriler. Şeýle hem rus önüm öndürijileri üçin “Russiýanyň söwda öýi” atly söwda we sergi meýdançasynyň açylyş dabarasy bolar.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022