Biznes

Dubaýda “Türkmen halylary” dükany açyldy

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäherinde “Türkmen halylary” dükany açyldy. Geçen Ýekşenbe güni “Al Fattan Marine Towers” söwda merkezinde dabara bilen açylan bu dükanda ýüňden we...

Esengulynyň kärhanasynda 761 m2 el haly dokaldy

Şu ýylyň geçen bäş aýynda «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Esenguly şäherindäki çeper halyçylyk kärhanasynda taýýarlanýan haly önümleriniň ählisi diýen ýaly içerki we daşarky bazarlaryň uly isleg...

Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-niň 133 million dollaryna barabar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-den, Singapurdan, BAE-den, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...

Alkogolsyz içgileri öndürijiler inçe tilsimleri öwrenýärler

13-nji iýunda Türkmenistanyň hususy kompaniýalarynyň wekilleri Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky (ÝTÖB) tarapyndan Ýewropa Bileleşigi hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bilen bilelikde gurnalan alkogolsyz...

Türkmenistan dokma önümlerini Nýu-Ýorkdaky sergä çykarýar

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Nýu-Ýork şäherinde 22-24-nji iýul aralygynda geçirilýän “Home Textiles Sourcing Expo” sergisi Türkmenistany ilkinji gezek täze Jawits Maslahatlar Merkezinde garşy alar. “Messe Frankfurt”...

ÝTÖB Işewürlik meýdançasyny geçirer

Ýewropanyň Täzeleniş we ösüş banky (EBRD) Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesiniň maslahatçylar bölümi bilen bilelikde ýedinji “Strategiýa – işewürler üçin üstünligiň binýadydyr” atly Işewürlik meýdançasyny geçirer. Bu barada...

“SAP SE” kärhanalary öz programmalary bilen tanyşdyrar

11-nji iýunda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň konferensiýa zalynda “SAP SE” nemes kompaniýasynyň programma üpjünçilik önümleriniň tanyşdyrylyşy, sanly tehnologiýalary we elektron resminama dolanşygyny ulanyşa girizmek boýunça işewürlik...

TDHÇMB-nyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 9-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna Gazagystandan, Özbegistandan we Owganystandan gelen telekeçiler Gyýanlynyň polimer zawodynyň önümi bolan...

Nebit we dokma önümeri TDHÇMB-de iň köp satylan harytlar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 34-si hasaba alyndy.  Daşary ýurt walýutasyna Russiýadan, Beýik Britaniýadan,Germaniýadan, BAE-den, Şweýsariýadan, Türkiýeden, Singapurdan, Estoniýadan, Gazagystandan we beýleki...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022