Jemgyýet

Türkmenistanyň dürli ýerlerinde bäş täze nasos ýerleşdirildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) bilen Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde 120-den gowrak “SNP-500/10” we “SNPE-500/10” kysymly suw nasoslarynyň barlag...

“Birwagtlar Golliwudda” filmi “Berkararda” görkeziler

Meşhur režissýor Kuentin Tarantinonyň 9-njy filmi “Birwagtlar Golliwudda” penşenbe güni Aşgabatdaky "Berkarar" söwda-dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda görkezilişe girer. Başlangyç gününde 3 aýry wagtlarda görkeziljek bu...

Türkmen zyýaratçylarynyň 160 sanysy Mekgä ugraýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň 5 – 25-nji awgusty aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 160 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek hakynda Buýruga gol...

Bakja ekinleriniň sortlary artýar

Awgust aýy gadymy senenamalarda miweleriň bişmegi we bol hasylynyň ýygnalmagy bilen baglanyşdyrylýar. Narlar bişýär, üzüm baldaklary narynjy reňk şiresi bilen dolýar. Bakjalarda, egsilmez meýdanlarda türkmen...

Süýji garpyzy nädip saýlamaly?

Tomsuň yssy günlerinde buz ýaly garpyzdan hiç kim ýüz öwürmese gerek?! Garpyzyň tagamly bolmagy we ýeňil siňmegi möwsümiň iň ýörgünli bakja ekinleriniň biri bolmagyna getirýär....

114 ýaşly käriz hereketde

Taryhy çeşmelerden göz ýetirip bolşy ýaly, ýurdumyzyň dag eteklerinden çeşmeleriň gözbaşynyň amatly ýerleri seçilip alnypdyr. Şol ýerden hem ýerasty kärizler gazylypdyr. Kärizler ilaty agyz suwy...
2022