Jemgyýet

Biologiýa instituty azolla ösümliginiň üstünde işleýär

Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener–tehnologiýalar uniwersitetiniň garamagyndaky Umumy we amaly biologiýa institutynda guralan öňdebaryjy döwletleriň enjamlary we beýleki tehnologik serişdeler ylmyň we tehnikanyň soňky gazananlaryna...

Iş durmuşynda peýdaly boljak 9 endik

Iş durmuşynyň dowamynda ähli başarnyklary öwrenendigiňi pikir etmek iň uly ýalňyşlyklaryň biri. Öz-özüňi kämilleşdirip, häzirki ýagdaýyňdan has köp başarnyk gazanmagyň ýoly yzygiderli öwrenmekden geçýär. “Quartz” internet...

Türkmenistanda Hazar deňzi instituty döredildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Hazar deňziniň meseleleri boýunça döwlet kärhanasynyň işini bes edip, onuň binýadynda Hazar deňzi institutyny döretmek hakynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Hazar...

Türkmenistanyň dürli ýerlerinde bäş täze nasos ýerleşdirildi

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) bilen Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň bilelikdäki taslamasynyň çäklerinde 120-den gowrak “SNP-500/10” we “SNPE-500/10” kysymly suw nasoslarynyň barlag...

“Birwagtlar Golliwudda” filmi “Berkararda” görkeziler

Meşhur režissýor Kuentin Tarantinonyň 9-njy filmi “Birwagtlar Golliwudda” penşenbe güni Aşgabatdaky "Berkarar" söwda-dynç alyş merkeziniň kinoteatrynda görkezilişe girer. Başlangyç gününde 3 aýry wagtlarda görkeziljek bu...

Türkmen zyýaratçylarynyň 160 sanysy Mekgä ugraýar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-njy ýylyň 5 – 25-nji awgusty aralygynda haj parzyny berjaý etmek üçin 160 zyýaratçyny Saud Arabystany Patyşalygyna ibermek hakynda Buýruga gol...

Bakja ekinleriniň sortlary artýar

Awgust aýy gadymy senenamalarda miweleriň bişmegi we bol hasylynyň ýygnalmagy bilen baglanyşdyrylýar. Narlar bişýär, üzüm baldaklary narynjy reňk şiresi bilen dolýar. Bakjalarda, egsilmez meýdanlarda türkmen...
2022