Jemgyýet

Süýji garpyzy nädip saýlamaly?

Tomsuň yssy günlerinde buz ýaly garpyzdan hiç kim ýüz öwürmese gerek?! Garpyzyň tagamly bolmagy we ýeňil siňmegi möwsümiň iň ýörgünli bakja ekinleriniň biri bolmagyna getirýär....

114 ýaşly käriz hereketde

Taryhy çeşmelerden göz ýetirip bolşy ýaly, ýurdumyzyň dag eteklerinden çeşmeleriň gözbaşynyň amatly ýerleri seçilip alnypdyr. Şol ýerden hem ýerasty kärizler gazylypdyr. Kärizler ilaty agyz suwy...

Azerbaýjanda türkmen syýahatçylarynyň sany 85% ýokarlandy

Ýanwar-iýul aýlarynda Azerbaýjana syýahat eden türkmenistanlylaryň sany 85 göterim ýokarlanyp, 21 müňe ýetdi. Bu barada Azerbaýjan Döwlet Syýahatçylyk Agentligi üstümizdäki ýylda ýurda syýahat eden daşary...

ÝHHG internet žurnalistleri üçin okuw seminaryny geçirýär

Çarşenbe güni “Ýyldyz” myhmanhanasynda Ýewropada Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasynyň (ÝHHG) Aşgabatdaky wekilhanasynyň gurnamagynda internet metbugatynyň wekilleriniň başarnyklaryny kämilleşdirmäge gönükdirilen üç günlük okuw-türgenleşigi öz işine başlady. Bu okuw-türgenleşigi...

“Senagat” bankyň töleg geçirmek hyzmatlary köpelýär

Şu ýylyň 8-nji iýulyndan başlap, “Senagat” Paýdarlar täjirçilik bankynyň terminallarynda öý telefon belgisini girizip, Internet we IPTV hyzmatlary üçin töleg geçirmek mümkinçiligi döredildi. Mundan öň bankomatlaryň...

Tölegli okuwa 8 müň 54 talyp kabul ediler

Ýurdumyzda ýokary we orta hünär okuw mekdeplerine dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek duşenbe güni başlandy. Okuwa kabul edişlik 8-nji iýul we 17-nji awgust aralygynda ýokary we orta...

2020-nji ýyldan Türkmenistanda zähmet haklary ýokarlanar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken Permanyna laýyklykda 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan aýlyk zähmet haklary ýokarlanar. Şunlukda, döwlet býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we...
2022