Türkmenistanda öndürildi

Lebapda hoz meýdanlary köpelýär

Bu agajyň adamyň kelle beýnisine çalymdaş miwesinden başlap, tä onuň ýapraklaryna çenli ynsan bedenine bejerijilik häsiýeti diýseň uly. Hoz barada Gündogar alymy Seýit Ysmaýyl Jurjany...

“Bakjam” on ýyl bäri söwda tekjelerinde

Tomsuň jöwzaly günlerinde beýleki wagtlardan artykmaçlykda doňdurmanyň gürrüňi has köp edilýär. Diňe bir çagalar däl, uly ýaşlylar hem beýle datly sowuk süýjülikden el götermese gerek?!...

“Näzli” miwe şerbetleri adygýar

Miwe şirelerini öndürýän hususy kärhanalaryň biri bolan “Ýüpekçi” hojalyk jemgyýetiniň önümhanasy Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginde ýerleşýär. Bu ýerde dürli miweleriň: şetdalynyň, üljäniň, pyrtykalyň,...

“Täze gün” şiresiniň ýedi dürlüsi öndürilýär

Mary şäheriniň Gökje ýaşaýyş toplumynda ýerleşýän “Täze gün” hususy kärhanasy ilkinji “Başlamak” düwmesine şu ýyl basdy. Şeýlelikde, kärhananyň işe başlanyna köp wagt geçmedik hem bolsa,...

“Aýly ýaz” önümlerini eksport etmäge başlar

Iýul aýy azyk senagaty pudagynda möhüm möwsüm hasaplanylýar. Bu ugurda zähmet çekýän, has takygy, gök we bakja önümleri gaýtadan işleýän telekeçiler şu günler daýhanlaryň türkmen...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022