Türkmenistanda öndürildi

Sagatda 5 tonna ýuwujy serişdeler gaplanar

25-nji iýunda Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýuwujy serişdeleri öndürýän täze kärhana açylyp ulanylmaga berildi. “Bagtly zamana” hojalyk jemgyýetiniň bu häzirki zaman kärhanasynda önüm­çilik­ des­ga­la­ryndan başga­-da,...

“Täç hil” önümleriniň görnüşlerini köpeldýär

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän “Täç hil” hususy kärhanasy ýylda 20 million çygly süpürgiçleri öndürýär. Şu haryt nyşanly şahsy arassaçylyk üçin niýetlenen önümleriň 26...

“Kökçi” günde 350 akkumulýator öndürýär

Türkmenistanda hususy akkumulýator öndürijisi bolan “Kökçi” hojalyk jemgyýeti ýakynda kuwwatyny artdyrar. Häzirki wagtda her gün akkumulýatorlaryň 350-ä golaýyny öndürýän hojalyk jemgyýeti täze enjamlar toplumyny önümçilige...

Barlaghanalara ýerli aýna önümleri hödürlenýär

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň (TYA) Tehnologiýalar merkeziniň Taslama-konstruktorçylyk bölümine degişli çüýşe çykarýan sehi özüniň “awtorlyk” önümçiligini üstünlikli kämilleşdirýär. Çüýşe çykarmak işiniň ussatlary merkezi ähli gerekli...

3,5 million manada golaý sargy serişdeleri öndürildi

«Türkmendermansenagat» birleşiginiň Daşoguz welaýatyndaky zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy bäş aýlyk meýilnamany önümçiligiň ähli görnüşleri boýunça ýokary netijeler bilen jemledi. Ýylyň bäş aýynda bu ýerde...

Dokama däl serişdeleriň önümçiliginde ýerli çig mal ulanylar

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda “spanleýs” dokama däl serişderleriň önümçiligini, geljekde bolsa “spanbond” tehnologiýasy boýunça sintetiki serişdeleriň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Pudagyň hünärmenleri “Spunlace” tehnologiýasyny...

MBM süzgüçleriniň 32 görnüşi öndürilýär

Gündelik ýaşaýşymyzda ulanýan esasy enjamlarymyzyň biri bolan awtoulaglara dogry ideg etmek garaşylmadyk wakalaryň azalmagyna täsir edýär. Dogry idegiň birinji kanuny bolsa dogry şaýlary ulanmakdan başlanýar....
2022