Türkmenistanda öndürildi

Daşoguzly telekeçiler miwe kişde önümçiligine başladylar

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda ýerleşýän telekeçi Z.Döwletowa degişli miwe kişdesini öndürýän hususy kärhananyň işgärleri iki tonnadan gowrak alma kişdesini satuwa taýýarladylar. Bu barada Türkmenistanyň...
2022