Ykdysadyýet

THDP-niň doly güýjünde işlemegini ýola goýmak tabşyryldy

Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary M.Çakyýew gözegçilik edýän Türkmenistanyň senagat we kommunikasiýa toplumynyň ministrlikleriniň hem-de pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýanwar-iýun aýlarynda ýerine ýetiren işleriniň jemleri barada Türkmenistanyň...

Senagat nusgalaryny goramak boýunça okuw maslahaty geçirildi

“Arçabil” myhmanhanasynda penşenbe güni senagat nusgalaryny goramagyň meseleleri boýunça okuw maslahaty işini tamamlady. Ol Bütindünýä intellektual eýeçiligi guramasy tarapyndan Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň intellektual...

Birža söwdalarynda esasan nebit we dokma önümleri hasaba alyndy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 163-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna ABŞ-dan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Owganystandan, Gazagystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky...

ECO-93 benziniň ilkinji tapgyry goýberildi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow gazdan benzin öndürýän täze zawodyň önümleriniň ilkinji tapgyryny ulanyşa goýberdi. TDH-nyň habar bermegine görä, gazdan öndürilen ilkinji benzin we suwuklandyrylan gaz ýörite awtomobil we...

ECO-93 benzinini öndürýän täze iri zawod açyldy

Täze iri senagat toplumyň – tebigy gazdan sintetiki benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasy boldy. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi (TDH) habar berýär. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly...

760 müň gektardan 1,6 million tonna galla ýygnaldy

27-nji iýunda türkmen daýhanlary Watan harmanyna guşgursak azyklyk bugdaýyň 1 million 600 müň tonnadan gowragyny tabşyryp, uly zähmet ýeňşini gazandylar. Bu barada Türkmenistanyň Döwlet habarlar...

Mary welaýatynda täze şäherçeleriň gurluşygy başlady

Türkmenistanyň Döwlet habarlary gullugynyň (TDH) habar bermegine görä, Mary welaýatynyň Türkmengala, Sakarçäge we Wekilbazar etraplarynda döwrebap şäherçeleriň düýbüni tutmak dabaralary geçirildi. Türkmengala etrabynyň Täze dünýä geňeşliginde...

Oba we suw hojalyk pudaklaryna 10 ýyl möhlete karz berler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň hem-de Suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň maliýe ýagdaýlaryny gowulandyrmak we olaryň satyn alan harytlary...
2022