Ykdysadyýet

“John Deere” agrotehnikalary türkmen oba hojalygynda has artýar

Çarşenbe güni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde (TSTB) “John Deere” amerikan kompaniýasynyň sebitleýin wekilhanasynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi, bu barada TSTB habar berýär. Duşuşykda TSTB-niň ýolbaşçy...

“Ýeňiş” müşderiler bilen 27 ýyl bäri işleşýär

Türkmenistanyň Dokma senagaty ministrliginiň (DSM) Marydaky “Ýeňiş” tikin fabriginiň işgärleri tutanýerli zähmet çekip, önümçilik meýilnamalaryny aýba-aý berjaý etmegiň hötdesinden gelýärler. Bu ýerde täze oturdylan döwrebap...

Sarpdan 13 müň tonna golaý un sarp edijilere ugradyldy

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň “Balkangallaönümleri” önümçilik birleşiginiň Balkan welaýatynyň Serdar etrabynyň Sarp obasyndaky häzirki zaman degirmeninde ýokary hilli un öndürilip, bir...

Körpejäniň burawçylary 14,176 metr ýer gazdylar

“Türkmennebit” döwlet kärhanasynyň “Nebitgaz burawlaýyş” trestiniň “Körpeje” buraw işleri müdirliginiň burawçylary uly zähmet üstünliklerini gazandylar. Birinji ýarym ýyl boýunça dag magdanlary gazyp geçiş 14,176 metre...

Ýerli hünärmenler pomidoryň täze sortuny döretdiler

Daşoguz şäherindäki Türkmen oba hojalyk institutynyň Oba hojalyk ylmy-önümçilik merkezinde pomidoryň “Wostok 36x”, “Balkan” sortlaryny çaknyşdyrmak arkaly “Aýnur” sorty döredildi. Sortuň şitili köpçülikleýin gögerip çykandan...
2022