Habarlar

Kerkide 942 tonna çörek artyk öndürildi

Lebap welaýatynyň Kerki etrabyndaky çörek kärhanasynyň zähmetkeşleri geçen alty aýyň jemleri boýunça iş meýilnamasyny 68% artyk ýerine ýetirmegi başardylar. Bu ýerde göz öňünde tutulan 1382...

“Ýakyn Dost” şerbet önümçiligine başlady

“Ýakyn Dost” hojalyk jemgyýeti Lebap welaýatynyň Kerki şäherinde aýna gaplarda “Garaja” haryt nyşanly şerbet önümçiligine başlady. Olar aýwadan, ýertudanadan, üljeden, armytdan, erikden, garalydan, almadan gaplanýar. Kompaniýanyň...

Türkmenistanda "John Deere 6195M" traktorlary synag edilýär

Ahal welaýatynyň gowaça meýdanlarynda agrotehniki çäreler geçirilýär. Meýdanlarda ekini azotly dökünler bilen iýmitlendirmek, ösüş suwlaryny tutmak bilen birlikde, hatarara bejergileri geçirmek işleri degişli talaplara laýyklykda...

CNPC 2030-njy ýyla çenli 23 ammar gurar

Hytaý milli nebitgaz korporasiýasy (CNPC) 2030-njy ýyla çenli 23 täze gaz ammarlaryny gurmagy meýilleşdirýär. Korporasiýa, umumy bahasy 7,26 milliard dollarlyk täze taslamany durmuşa geçirmek arkaly...

Azerbaýjanda türkmen syýahatçylarynyň sany 85% ýokarlandy

Ýanwar-iýul aýlarynda Azerbaýjana syýahat eden türkmenistanlylaryň sany 85 göterim ýokarlanyp, 21 müňe ýetdi. Bu barada Azerbaýjan Döwlet Syýahatçylyk Agentligi üstümizdäki ýylda ýurda syýahat eden daşary...

Hindistanda sürteç demriň bahalary arzanlady

Dünýäniň iň uly sürteç demir öndürijisi hasaplanýan Hindistanda soňky iki aýyň içinde bu görnüşli demriň bahalary arzanlady. Ýyllyk önümçilik kuwwaty 46 million tonna bolan Hindistanda gazdan...
2022