Habarlar

Iki müňe golaý “KAMAZ” satyn alnar

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, ministrliklere, pudaklaýyn dolandyryş edaralaryna, beýleki edara-kärhanalara “KAMAZ” kysymly awtoulaglaryň, ýörite tehnikalaryň uly toplumyny we ätiýaçlyk şaýlaryny...

154 müňe golaý ýerli kompýuter sowgat berler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 2019-2020 okuw ýylynda birinji synpa kabul ediljek 153 müň 885 çagalar üçin öwrediji kompýuterleri satyn almak hakynda Karara gol çekdi. Bu...

Hazar portlary has hem ýaşyllaşyp, sanly ulgamda birigerler

Türkmenistan, Azerbaýjan we Gazagystan özleriniň “ýaşyl portlaryny” we Hazar deňzi sebitinde sanly aragatnaşygy ösdürmek işlerini geçen hepdäniň anna güni Baku şäherinde başlanan ÝHHG-niň taslamasynyň çäginde...

“Aşgabat – siti” 107 müň ýaşaýja niýetlenýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 20-nji iýunda Aşgabat şäher häkimliginde paýtagtymyzyň demirgazyk böleginde guruljak täze iri möçberli toplumyň gurluşygynyň taslamalary bilen tanyşdy diýip, TDH habar berýär. 200...

Logistika we deňiz portlarynyň dolandyrylyşy maslahatlaşyldy

20-nji iýunda Aşgabatda “Ulag, logistika we deňiz portlarynyň dolandyryş ulgamyny ösdürmekde türkmen-koreý hyzmatdaşlygy” atly ýörite maslahat geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň internet neşiri...

Kiber howpsuzlyk boýunça tanyşdyrylyş geçirildi

20-nji iýunda Aşgabat şäheriniň “Arçabil” myhmanhanasynda “Cyber Security Day” atly temada maslahat geçirildi. Bu çäräni Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy – “Türkmen Tranzit” HJ...

TSTB-de ÝB-niň resmi wekili kabul edildi

19-njy iýunda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky işleri wagtlaýyn ynanylan wekili Lýubomir Frebort bilen duşuşyk geçirildi. Bu barada TSTB-niň resmi sahypasynda habar...

Türkmen öý harytlary Ýewropa bazaryna ymtylýar

20-nji iýunda paýtagtymyzyň “Olimpiýa” myhmanhanasynda türkmen telekeçileri üçin “Öý bezegi we öý tekstil harytlarynyň Ýewropa ýurtlaryna eksporty” ady bilen seminar geçirildi. Ýewropa Bileleşiginiň “Türkmenistanda oba...

Türkmenistanyň Prezidenti Kazana barmagy meýilleşdirýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow 23-nji iýunda Kazan şäherine iş sapary bilen barmagy meýilleşdirýär. Prezident ol ýerde her ýyl geçirilýän “Sabantuý” milli baýramçylygyna gatnaşar. Bu barada “Tatar-inform”...
2022