Abu-Dabide geçen geňeşmede birinji HYF-niň ähmiýeti nygtaldy

Abu-Dabide geçen geňeşmede birinji HYF-niň ähmiýeti nygtaldy
Gepleşiklerde taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik hyzmatdaşlygynyň derwaýys meselelerini maslahatlaşdylar.

Duşenbe güni Abu-Dabi şäherinde Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary syýasy edaralarynyň arasynda nobatdaky syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmen wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary B.G.Mätiýew ýolbaşçylyk etdi. BAE-niň wekiliýetine Daşary işler we halkara hyzmatdaşlygy ministriniň syýasy meseleler boýunça orunbasary Halifa Şahin Al Marar ýolbaşçylyk etdi.

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi saýtynyň habar bermegine görä, gepleşikleriň barşynda taraplar iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwerlik hyzmatdaşlygynyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.

Diplomatlar şeýle hem ýurtlaryň halkara guramalarynyň, aýratyn hem BMG-niň çäklerindäki oňyn hyzmatdaşlygyny nygtadylar. Bu ýerde parahatçylyk söýüji başlangyçlaryň we “açyk gapylar” syýasaty arkaly sebitde parahatçylygy we durnuklylygy saklamak işinde Türkmenistanyň möhüm ähmiýeti bellenilip geçildi.

Söwda-ykdysady hyzmatdaşlyk hakynda gürrüň etmek bilen taraplar energetika, senagat, ýokary tehnologiýalar, oba hojalygy ulgamlarynda hyzmatdaşlygy giňeltmek üçin oňyn mümkinçilikleriň bardygyny nygtadylar. Bu babatda birinji Hazar ykdysady forumynyň (HYF) ähmiýeti nygtalyp geçildi, çünki ol gatnaşyjy taraplaryň döwletleriniň hem-de hususy pudaklarynyň arasyndaky gatnaşyklary ara alyp maslahatlaşmak we ony mundan beýläk hem giňeltmek üçin netijeli platforma bolup durýandyr.

Gepleşikleriň ahyrynda taraplar yzygiderli esasda geçirilýän duşuşyklaryň Türkmenistanyň we BAE-niň arasyndaky özarabähbitli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk hem ähli ugurlarda giňeldilmegine ýardam etjekdigine ynam bildirdiler.

Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022