Habarlar

Balkanly dokmaçylar 2,693 tonna ýüplük öndürdiler

Balkan welaýatynyň Serdar şäherindäki “Balkandokma” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde üstümizdäki ýylyň başyndan bäri 2 müň 693 tonna ýokary hilli ýüplükler taýýarlanylyp, pul hasabynda 27,5 million...

“Dostlukgallaönümleri” kärhanasynda 14,415 tonna un öndürildi

“Lebapgallaönümleri” önümçilik birleşiginiň “Dostlukgallaönümleri” kärhanasynyň işgärleri üstünlikli zähmet çekýärler. Ýanwar-iýun aralygynda kärhanada ýokary, birinji we ikinji hilli unuň 14 müň 415 tonnasy öndürildi, bu görkeziji...

TAT demir ýolunyň täjik bölegine maýa goýum goýberiler

Türkmenistan – Owganystan – Täjigistan (TAT) demir ýolunyň Täjigistan böleginiň gurluşygynyň tehniki we maliýeleşdirmek taslamasy üstümizdäki ýylyň soňuna çenli tamamlanar. Täjigistanyň habar agentligi “Awesta”-nyň maglumat bermegine...

HPG-niň direktory Kristin Lagard wezipesinden çekilýär

Halkara pul gaznasynyň (HPG) dolandyryjy direktory Kristin Lagard wezipesinden çekildi. Bu barada gaznanyň metbugat beýanatynda habar berilýär. Lagard ýerine ýetiriji geňeş bilen duşuşyp, şu ýylyň 12-nji...
2022