Habarlar

Täze welaýat häkimleri bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Permana gol çekdi. Resminama laýyklykda Serdar Gurbangulyýewiç Berdimuhamedow Ahal welaýatynyň häkimi wezipesine bellenip, Ahal welaýatynyň häkiminiň orunbasary wezipesinden boşadyldy. Şeýle hem Türkmenistanyň...

Türkmen-rus hyzmatdaşlygynyň geljegi barada pikir alşyldy

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi diýip, Kremliň metbugat beýanatynda habar berilýär. Söhbetdeşlikde türkmen-rus gatnaşyklarynyň pugtalandyrylmagy boýunça strategik...

Hyratda türkmen-owgan gepleşikleri geçirildi

2019-njy ýylyň 16-17-nji iýunynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Daşary işler ministri Raşid Meredowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti iş sapary bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde...

Esengulynyň kärhanasynda 761 m2 el haly dokaldy

Şu ýylyň geçen bäş aýynda «Türkmenhaly» önümçilik birleşiginiň Esenguly şäherindäki çeper halyçylyk kärhanasynda taýýarlanýan haly önümleriniň ählisi diýen ýaly içerki we daşarky bazarlaryň uly isleg...

3,5 million manada golaý sargy serişdeleri öndürildi

«Türkmendermansenagat» birleşiginiň Daşoguz welaýatyndaky zyýansyzlandyrylan sargy serişdelerini öndürýän kärhanasy bäş aýlyk meýilnamany önümçiligiň ähli görnüşleri boýunça ýokary netijeler bilen jemledi. Ýylyň bäş aýynda bu ýerde...

Dokama däl serişdeleriň önümçiliginde ýerli çig mal ulanylar

Dokma senagaty ministrliginiň kärhanalarynda “spanleýs” dokama däl serişderleriň önümçiligini, geljekde bolsa “spanbond” tehnologiýasy boýunça sintetiki serişdeleriň önümçiligini ýola goýmak meýilleşdirilýär. Pudagyň hünärmenleri “Spunlace” tehnologiýasyny...

Hazaryň kenarýaka zolagynyň ekologiýa kartasy düzüldi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa institutynyň gidrohimiýa we daşky gurşawyň ekologiýasy laboratoriýasynyň alymlary Hazar deňziniň kenarýaka zolagynda barlag geçirdiler. Iki ýylyň dowamynda Garabogazdan Esengula çenli tutuş...

Geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-niň 133 million dollaryna barabar boldy

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 66-sy hasaba alyndy. Daşary ýurt walýutasyna ABŞ-den, Singapurdan, BAE-den, Şweýsariýadan, Owganystandan gelen telekeçiler Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän...

Tebigy gazdan Euro-5 benzin öndürýän zawod açylar

Şu ýylyň 28-nji iýunynda ýurdumyzyň Ahal welaýatynda geçiriljek tebigy gazdan benzin öndürýän zawodyň açylyş dabarasyna taýýarlyk işleri alnyp barylýar. Dünýäniň öňdebaryjy önüm öndürijileriniň döwrebap enjamlary...
2022