Beýan

Söwda maglumat portaly barada düşünje

Türkmenistan serhetaşa söwdany ýeňilleşdirmek üçin Söwda maglumat portalyny işe girizdi. Portal Merkezi Aziýanyň bäş döwleti bolan Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan üçin aç-açan serhetaşa...

Türkmenistanda notariuslaryň borçlary haýsylar?

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 24-nji maddasyna laýyklykda notariuslar aşakda görkezilenlere borçludyrlar: şu Kanuna we kabul eden Kasamyna laýyklykda öz hünär borçlaryny ýerine ýetirmäge; hünär...

Söwdanyň amala aşyrylýan görnüşleri haýsylar?

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 18-njy maddasyna laýyklykda söwda şu aşakdaky görnüşlerde amala aşyrylyp bilner: Alyjy bilen şahsy aragatnaşyk etmek arkaly söwda – söwda obýektiniň satyjysynyň...

Türkmenistanda Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri haýsylar?

“Auditorçylyk işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 27-nji maddasyna laýyklykda şu aşakdakylar Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri bolup durýar: döwlet häkimiýet edaralarynda öz agzalarynyň bähbitlerine wekilçilik etmek; auditorçylyk işi amala...

Türkmenistanda mahabata ýol berilmeýän harytlar we hyzmatlar haýsylar?

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda şularyň mahabatyna ýol berilmeýär: 1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öndürmäge we ýerlemäge gadagan edilen harytlara we hyzmatlara; 2) öndürmek we ýerlemek üçin ygtyýarnamalaryň ýa-da...
2022