Beýan

Işewürlik Şengen wizasyny nädip almaly?

Işewürlik Şengen wizasy bu Şengen sebitinde işewürlik maksady bilen 180 günüň dowamynda 90 güne çenli bolmaga mümkinçilik berýän gysga wagtlaýyn wiza bolup durýar (C görnüşi). Wizanyň...

Söwda maglumat portaly barada düşünje

Türkmenistan serhetaşa söwdany ýeňilleşdirmek üçin Söwda maglumat portalyny işe girizdi. Portal Merkezi Aziýanyň bäş döwleti bolan Gazagystan, Gyrgyzystan, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan üçin aç-açan serhetaşa...

Türkmenistanda notariuslaryň borçlary haýsylar?

“Notariat we notarial işi hakynda” Türkmenistanyň kanunynyň 24-nji maddasyna laýyklykda notariuslar aşakda görkezilenlere borçludyrlar: şu Kanuna we kabul eden Kasamyna laýyklykda öz hünär borçlaryny ýerine ýetirmäge; hünär...

Söwdanyň amala aşyrylýan görnüşleri haýsylar?

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 18-njy maddasyna laýyklykda söwda şu aşakdaky görnüşlerde amala aşyrylyp bilner: Alyjy bilen şahsy aragatnaşyk etmek arkaly söwda – söwda obýektiniň satyjysynyň...

Türkmenistanda Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri haýsylar?

“Auditorçylyk işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 27-nji maddasyna laýyklykda şu aşakdakylar Auditorçylyk edarasynyň esasy wezipeleri bolup durýar: döwlet häkimiýet edaralarynda öz agzalarynyň bähbitlerine wekilçilik etmek; auditorçylyk işi amala...

Türkmenistanda mahabata ýol berilmeýän harytlar we hyzmatlar haýsylar?

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda şularyň mahabatyna ýol berilmeýär: 1) Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda öndürmäge we ýerlemäge gadagan edilen harytlara we hyzmatlara; 2) öndürmek we ýerlemek üçin ygtyýarnamalaryň ýa-da...
2022