Beýan

Gymmatly kagyzlaryň dolanşygyny amala aşyrmagyň tertibi

Paýdarlar jemgyýetleriniň gymmatly kagyzlarynyň emissiýasy we dolanyşygy “Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna we Türkmenistanyň “Gymmatly kagyzlar bazary hakynda” kanunyna laýyklykda amala aşyrylýar. Mysal üçin, Türkmenistanyň “Paýdarlar...

Gymmatly kagyzlar bazarynyň esasy düşünjeleri

Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary hakynda kanunçylygy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna esaslanýar we Türkmenistanyň gymmatly kagyzlar bazary hakyndaky kanunyndan, Türkmenistanyň gymmatly kagyzlaryň emissiýasynyň we dolanyşygynyň meselelerini we maýa...

Türkmenistanda intellektual eýeçilik hukugyna nämeler degişli?

Intellektual eýeçilik hukugy Türkmenistanyň Konstitusiýasyna laýyklykda Türkmenistanyň kanunçylygy bilen, esasan-da Türkmenistanyň Raýat kodeksiniň degişli böleginde düzgünleşdirilýär. Intellektual hukuklary Intellektual işiň netijelerine we olara deňleşdirilen indiwiduallaşdyryş serişdelerine bolan...

Sarp edijiniň harydy çalyşmaga bolan hukugy

Sarp edijiniň harydy gowy hilli haryda çalyşmaga bolan hukugy 1. Sarp edijiniň azyk däl harydy satyn alan satyjysynda sebäbini düşündirmezden gowy hilli meňzeş kysymly (modelli, artikully)...

TSTB-niň esasy wezipeleri hem-de işiniň ýörelgeleri

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi (TSTB) (mundan beýläk — Birleşme) öz işini şu Kanuna, Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryna, Birleşmäniň Tertipnamasyna laýyklykda amala aşyrýar. Şular Birleşmäniň...

TSTB hakynda Türkmenistanyň Kanunynyň hukuk ähmiýeti

Bu kanun Türkmenistanyň Konstitusiýasyna, “Jemgyýetçilik birleşikleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna esaslanýar hem-de şu Kanundan we Türkmenistanyň beýleki kadalaşdyryjy hukuk namalaryndan ybarat bolup, esasy maksady Türkmenistanyň Senagatçylar...

Türkmen banky gatnaşyksyz töleg kartlaryny ulanyşa goýberdi

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky gatnaşyksyz tölegleri amala aşyrmaga mümkinçilik döretjek “MasterCard Maestro” plastik kartyny ulanyjylara hödürleýär. Kartyň eýesiniň zähmet hakyny milli pulda geçirmek göz öňünde...

Türkmenistanda ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri

Türkmenistanyň raýatlarynyň ýer böleklerinden peýdalanmagynyň görnüşleri Ýer bölekleri Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde Türkmenistanyň raýatlaryna şu aşakdakylar üçin berlip bilner: oba ýerlerinde şahsy kömekçi hojalygy alyp barmak-mellek ýer; şäherlerde...

Ýeri edinmegiň we peýdalanmagyň tertibi

Türkmenistanyň raýatlaryna eýeçilige berlen ýerlerden başga, Türkmenistanyň ähli ýerleri döwletiň eýeçiliginde durýar. Ýerden peýdalanmak Şahsy adamlara, Türkmenistanyň we daşary ýurt döwletleriniň edara görnüşindäki taraplaryna, şeýle hem daşary...
2022