Beýan

Türkmenistanda paýly gurluşygyň obýektleri barada

“Paýly gurluşygyň obýektleri” diýip nämä düşünilýär? “Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, şular paýly gurluşygyň obýektleri bolup...

Türkmenistanda paýly gurluşyk

“Paýly gurluşyk” diýlip nämä düşünilýär? “Ýaşaýyş jaýlarynyň we gozgalmaýan emläge degişli başga obýektleriň paýly gurluşygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýly gurluşyk diýlip gurluşygyň, ýaşaýyş jaýlarynyň we...

Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagynyň tertibi

Türkmenistanyň “Eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagy hakynda” kanuny, eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýrylmagynyň we döwlet emläginiň hususylaşdyrylmagynyň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny belleýär...

“Inkoterms 2020”-däki söwda adalgalary

Inkoterms düzgünleriniň düzümine girýän adalgalar üç harply gysgaldylan goşma sözdür. Birinji harp satyjydan alyja borçnamanyň geçen pursadyny we ýerini görkezýär: E – ýüküň ugradylan pursadynda we...

Inkoterms barada düşünje

Inkoterms – dünýä söwdasynda ulanylýan we önümi satyjydan alyja eltmek üçin daşary söwda şertnamasyndaky taraplaryň hukuklaryny we borçlaryny kesgitleýän 11 sany düzgündir. Bu düzgünler dünýäde emele...

Eýeçiligi ynançly dolandyrmak düşünjesi näme?

Türkmenistanyň kanunlaryna laýyklykda dürli ugurlar boýunça telekeçiligi ýöretmek işlerinde ýa-da fiziki şahslaryň, hususy telekeçileriň eýeçiligindäki gozgalýan ýa-da gozgalmaýan emlägi dolandyrmak bilen bagly ýüze çykyp biljek...
2022