Beýan

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda bolan hukugy

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda (işe, hyzmata) we onuň hilini barlamaga bolan hukugy nämelerden ybaratdyr? “Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, sarp edijiniň...

Türkmenistanda azyk bazaryna döwlet gözegçiligi

“Azyk howpsuzlygy hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, azyk bazaryna döwlet gözegçiligi Türkmenistanda azyk öndürmegiň zerur we hakyky derejesiniň balansynyň esasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabineti we onuň tarapyndan...

Türkmenistanda ulanylýan esasy daşary söwda adalgalary

Daşarky söwda diýlip, bir ýurduň öz çäkleriniň daşynda öndürilen harytlary hem-de hyzmatlary satyn almagyna ýa-da öz çäginde öndürilen harytlardyr hyzmatlary daşary ýurtlara satmagyna düşünilýär. Soňky...

Türkmenistanda döwlet emläginiň kärendesi

“Kärende hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýurduň çäginde döwlet emläginiň kärendesi nähili görnüşde amala aşyrylyp bilner? Eger döwlet emlägi maksatlaýyn niýetlenilişi boýunça ulanylmaýan bolsa (oturdylmadyk bolsa), ýöne tehniki...

Türkmenistandaky mahabatlarda hemaýatkärlik

“Mahabat hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, hemaýatkärlik mahabaty bu hemaýatkär bilen hemaýat edilýäniň arasynda baglaşylan hemaýatkärlik hakynda şertnamanyň şertlerinde ýaýradylýar. Hemaýatkärlik goşandy mahabat üçin töleg diýlip ykrar...
2022