Beýan

Ösüş ölçegleri barada düşünje

Wagtyň geçmegi bilen düýpli özgerişleri başdan geçiren ösüş düşünjesi häzirki döwürde durnukly ösüş, önümçilik usullarynda düzümleýin üýtgeşmeler, tehnologiki innowasiýa, jemgyýetçilik, syýasy we institusional täzelikler hem-de...

Türkmenistanda ýarmarkalary geçirmegiň aýratynlyklary

“Söwda işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, ýarmarka – harydy satyn almak-satmak şertnamasynyň baglaşylmagynyň maksady bilen, bellenilen ýerde wagtal-wagtal guralýan harytlaryň söwdasydyr (harytlaryň nusgalarynyň bazary).  Döwlet häkimiýet...

Türkmenistanyň salgyt kanunçylygy barada düşünje

“Salgytlar hakynda” Türkmenistanyň bitewi Kanuny Türkmenistanyň Döwlet býujetine alynýan salgytlaryň ulgamyny, salgyt salmagyň umumy ýörelgelerini, salgytlary tölemek boýunça borçlaryň ýüze çykmagynyň (üýtgemegini, bes edilmegini) esaslaryny we ýerine...

TurkmenExporters.com.tm: telekeçiler üçin eksport platformasy

Häzirki zaman telekeçilik işinde netijeliligiň esasy görkezijileriň biri hem eksport görkezijisidir. Harytlary ýa-da hyzmatlary beýleki ýurtlara satmagy aňladýan eksport düşünjesi Türkmenistan döwletimiziň daşary ykdysady, işewür...

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi we onuň ykdysady-hukuk ähmiýeti

Türkmenistanyň Gümrük kodeksi Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösdürilmegine we onuň ykdysady howpsuzlygynyň üpjün edilmegine ýardam edýän gümrük işiniň hukuk, ykdysady we guramaçylyk esaslaryny kesgitleýär. Türkmenistanda gümrük işi harytlaryň...

Türkmenistanda kärende şertnamasynda nämeler görkezilmeli?

“Kärende hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, kärende şertnamasy kärendesine beriji bilen kärendeçiniň arasynda taraplaryň meýletinlik we deňhukuklylyk başlangyçlarynda baglaşylýar we kärende gatnasyklarynyň ýüze çykmagy, üýtgemegi we...

Paýdarlar jemgyýeti nädip üýtgedip guralýar?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýetiniň (mundan beýläk jemgyýet) üýtgedip guralmagy (goşulmagy, birleşmegi, bölünmegi, bölünip aýrylmagy we özgerdilmegi) Türkmenistanyň degişli kanunçylygyna we beýleki...
2022