Beýan

Türkmenistanda telekeçiniň hukuklary nämelerden ybarat?

“Telekeçilik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynyň 6-njy maddasyna laýyklykda telekeçi aşakdakylara hukuklary bardyr: öz işini amala aşyrmak üçin kärhanalaryň islendik görnüşlerini döretmäge; kärhanalaryň eýeçiligiň haýsy görnüşine degişlidigine garamazdan,...

Türkmenistanda telekeçiniň borçlary nämelerden ybarat?

“Telekeçilik işi hakynda” Türkmenistanyň Kanunynynyň 7-nji maddasyna laýyklykda telekeçi aşakdakylara borçludyr: hakyna durup işleýän adamlara döwletiň bellän iň pes möçberinden az bolmadyk derejede hak tölemäge; Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenilen tertipde hakyna...

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda bolan hukugy

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda (işe, hyzmata) we onuň hilini barlamaga bolan hukugy nämelerden ybaratdyr? “Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, sarp edijiniň...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022